fbpx

Wetgeving privéklinieken en cosmetisch artsen

Wetgeving privéklinieken en cosmetisch artsen

De Nederlandse wetgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit in zorginstellingen en zorgverleners voor u gewaarborgd wordt. Zoals alle artsen en klinieken moet Betaalbaar Mooier/ BM Clinics voldoen aan de wetgeving en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. Dit geldt dus voor iedereen die zich bezighoudt met cosmetische en plastische chirurgie, dus ook de schoonheids- en massagesalon die bijvoorbeeld botox en filler aanbiedt.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz)
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bestaat als sinds 1 Januari 2016, maar is op 1 Januari 2017 verplicht gesteld voor alle zorgaanbieders in Nederland. Sinds die datum moeten alle zorgaanbieders aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen; Dit geldt voor alle aanbieders van cosmetische zorg (privéklinieken, ziekenhuizen, maar ook zelfstandige artsen of schoonheidssalons die met artsen werken). Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze Wkkgz geeft onder andere aan dat zorgaanbieders goede zorg moeten leveren en wat hieronder precies wordt verstaan. Zorgaanbieders moeten een kwaliteitssysteem hebben waarin alle onderdelen die zijn beschreven in de Wkkgz opgenomen zijn. Incidenten dienen verplicht geregistreerd en geëvalueerd te worden. Ook geeft de Wkkgz aan waar zorgaanbieders aan moeten voldoen op het moment dat één van hun cliënten een klacht heeft over de geleverde cosmetische zorg. Zo verplicht de Wkkgz bijvoorbeeld dat zorgaanbieders zich aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie en een erkende geschilleninstantie.

Wie vallen onder de Wkkgz?
De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders zoals zorginstellingen, ziekenhuizen en gekwalificeerde zelfstandig beroepsbeoefenaren zoals zzp’ers, huisartsen en fysiotherapeuten. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en voor aanbieders van medisch-cosmetische behandelingen. Schoonheidsspecialisten vallen niet onder deze Wet omdat zij niet bevoegd zijn tot het uitvoeren van deze handelingen.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg stelt regels aan de beroepsuitoefening. De wet heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De cliënt wordt hierbij beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als registratie, titelbescherming, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In het BIG-register www.bigregister.nl kunt u alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars terugvinden. Voor u als consument altijd belangrijk om dit zorgvuldig te controleren! Kunt u een beroepsbeoefenaar niet vinden in het BIG register vraag dan de behandelaar naar zijn BIG registratienummer. Kunt u het dan nog niet vinden, maak géén afspraak want de betreffende persoon is dan niet bevoegd en niet verzekerd.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Deze wetgeving regelt een aantal plichten en rechten van de cliënt en de arts of medisch specialist. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: de cliënt moet goed geïnformeerd zijn.
De arts of medisch specialist is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Echter, ook de cliënt heeft plichten. De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Ook staat er in deze wet onder andere het recht op inzage in het medisch dossier beschreven, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op geheimhouding en privacy.

Rechten die u als patiënt heeft:
– Echt op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;
– Recht op overleg met uw arts of  hulpverlener en samen te beslissen over de behandeling;
– Recht om ook ‘nee’ te zeggen tegen een voorgestelde behandeling;
– Recht om geen informatie te willen;
– Recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;
– Recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen;
– Recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen;
– Recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen;
– Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim);
– Recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts dan uw behandelend arts.

Plichten die u als patiënt heeft:
– U informeert uw arts zo goed mogelijk;
– U werkt zo veel mogelijk mee aan uw behandeling;
– U betaalt uw hulpverlener of zorginstelling.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie vindt u op Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Autoriteit Persoonsgegevens

Online boeken
040 8454624
×