Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BM Clinics 

1. Informatie verstrekking
   
1. BM Clinics licht haar klanten op een duidelijke manier in over het voorgenomen onderzoek, behandelplan, de behandeling en de gezondheidstoestand.

 2. Een consult bij BM Clinics is altijd gratis en vrijblijvend.

 3. BM Clinics voert alleen behandelingen uit vanaf de leeftijd van 18 jaar, tenzij dit afwijkt volgens artikel 2.2. BM Clinics controleert de leeftijd van iedere klant.


2. Voorafgaande toestemming
 
1. Voor het uitvoeren van de behandeling is er toestemming van de klant vereist , hiervoor tekent de klant voor het behandelen de behandelovereenkomst.

2. Behandelingen die BM Clinics uitvoert zijn in Nederland voor minderjarigen verboden. Dit betekent dat een klant minimaal 18 jaar oud dient te zijn. Alleen bij een doorverwijzing van de huisarts zal BM Clinics bij medische noodzaak een behandeling uitvoeren onder de leeftijd van 18 jaar.


3. Zorg
1. BM Clinics neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht en handelt hierbij in overeenstemming met de verantwoordelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de richtlijnen van het beroep en de gelende professionele standaard vanuit BM Clinics.

2. BM Clinics maakt gebruik van medicijnen en andere medische hulpmiddelen voor haar werkzaamheden. Deze zijn geregistreerd en de herkomst hiervan kan worden getraceerd.

3. BM Clinics zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener niet weigeren. Indien gewenst zal BM Clinics de resultaten van de tweede mening met de klant bespreken.

4. BM Clinics verleent twee weken garantie. Na twee weken komt de garantie te vervallen.

Garantie op de filler behandelingen : mocht de klant na een fillerbehandeling asymmetrie hebben die
daarvoor niet aanwezig was, dan corrigeert Betaalbaar Mooier dit kosteloos op de 14e dag na de
behandeling.


De garantie op de Botuline Toxine behandelingen: Botuline Toxine gaat na 3 tot 14 dagen werken.
Indien de klant de spier na 13 dagen nog kan bewegen, dient de klant op de 13e dag contact op te
nemen met Betaalbaar Mooier, zodat er eenmalig kosteloos Botuline Toxine bijgespoten kan worden
op de 14e dag na de behandeling.


Uitgesloten van garantie: Anti-transpiratie behandelingen.
Mocht het gebied na de 13e dag niet voldoende
droog zijn naar uw wens dan kan er worden bijgespoten op eigen kosten. Kosten voor bij spuiten is €160,- (1
flesje).

Ook de botox Tandenknarsen – kaakklemmen behandelingen zijn uitgesloten van garantie. Dit omdat
men gemiddeld 2 zones nodig heeft, maar er zijn mensen met veel sterkere kaakspieren waardoor de
benodigde zones kunnen oplopen. Dit moet de arts inschatten en gaandeweg samen met u uitproberen. Niet
elk lichaam reageert altijd voldoende op botox, soms reageert een lichaam beter op een ander merk botox, ook
kan men immuun zijn of immuniteit opbouwen. Daar kunt u niets aan doen, maar wij helaas ook niet.


5. Na de uitvoering van de behandeling kan er een controleafspraak ingepland worden. De
klant dient de 13e dag contact op te nemen met Betaalbaar Mooier, zodat er voor de 14e dag
een controleafspraak ingepland kan worden. De controle dient altijd bij dezelfde arts plaats
te vinden als waarbij de behandeling heeft plaatsgevonden. Bij uiterste gevallen kan de
controle bij een andere arts ingepland worden.4. Dossier
1. BM Clinics vult een digitaal dossier in met betrekking tot de behandeling van de klant.

2. BM Clinics maakt indien noodzakelijk aantekeningen in het digitale dossier betreffende de gezondheid van de klant en de uitgevoerde verrichtingen.

3. Op verzoek van de klant kan er een kopie van het medische dossier worden opgevraagd bij BM Clinics. Dit dient persoonlijk gedaan te worden. Hiervoor dient de cliënt zijn of haar paspoort te tonen.

4. Op verzoek van de klant kan BM Clinics een door de klant afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken toevoegen aan het dossier.

5. BM Clinics verwijdert een dossier indien de klant daarom vraagt. De klant ontvangt verzoek om vernietiging. Deze dient ingevuld en opgestuurd te worden. Na ontvangst van dit formulier wordt het verzoek beoordeeld. Indien er geen bezwaren zijn, ontvangst de klant een akkoordverklaring met het verzoek deze te ondertekenen en terug te sturen. Maximaal 3 maanden na ontvangt van deze akkoordverklaring zal worden overgegaan tot vernietiging van de gevraagde gegevens. Het verzoek tot vernietiging wordt bezwaard. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor de klant en als vernietiging volgens de wet niet mag.

5. Geheimhouding

1. BM Clinics verstrekt zonder de instemming van de klant geen gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen in artikel 5.2 en 5.3.

2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vind verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
a. Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelovereenkomst.
b. De ouders die het gezag over de klant hebben of de voogd, indien hij of zij hier toestemming voor heeft.
c. Medewerkers van BM Clinics die inzage nodig hebben in het dossier om hen werkzaamheden te verrichten.


6. Informatie- en medewerking plicht
De klant geeft BM Clinics, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichting en medewerking voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.


7. Persoonsgegevens
BM Clinics gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De contactgegevens van de klant worden gebruikt om de klant telefonisch, per e-mail of per post te woord te staan, informatie omtrent vragen te beantwoorden en informatie betreft de behandeling met de klant te delen.

8. Klachtenregeling
1. BM Clinics beschikt over een uitgebreide klachtenprocedure die op de website staat.

2. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden en worden ingediend bij BM Clinics via de e-mail of per post.

3.  BM Clinics zal zo snel mogelijk reageren op een klacht, doch uiterlijk binnen 6 weken.

4. Indien de klant en BM Clinics onverhoopt er niet uitkomen, kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Geneeskunde (NVEG) of bij DOKH (lidmaatschap nummer 26284). Bij beide instanties is BM Clinics en haar artsen aangesloten. De klachtencommissaris van BM Clinics zal de klant over de te volgen procedure informeren.

9. Betalingscondities
1. Behandelingen die worden uitgevoerd bij BM Clinics dienen direct na de behandeling of vooraf betaald te worden.

2.  Het is niet mogelijk om achteraf of in termijnen te betalen.

3. Het is bij BM Clinics alleen mogelijk om per pin of contant te betalen. Creditcard is niet mogelijk.
BM Clinics heeft het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de behandelingen te wijzigen.

10. Verplaats- en annuleringsvoorwaarden

Wanneer de klant de afspraak niet kan na komen, dient de klant dit 48 uur van te voren kenbaar te maken aan BM Clinics. Wanneer de klant binnen 48 uur annuleert zonder gegronde redenen, dan mag BM Clinics annuleringskosten van €50,- in rekening brengen. Dit geldt zowel voor een consult als voor een behandelafspraak.


11. Recht
Op alle gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen? Vul onderstaand contact formulier in
    Online boeken
    040 8454624
    ×