Privacy verklaring

Privacy verklaring 

Privacyverklaring BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V.

Definities     

Verwerkingsverantwoordelijke, hierna te noemen verantwoordelijke: BM Clinics – Betaalbaar Mooier V., gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 61904295;

Verwerker: Partijen die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen.

Verwerken: Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke.

De onderneming BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V.

KvK : 61904295

Gevestigd : Woenselsestraat 356 te Eindhoven

Mail : info@bmclinics.nl

Functionaris Gegevensverwerking : Mevrouw M. Vonken

Email : moniquevonken@betaalbaarmooier.nl

Van wie verwerken we gegevens

BM Clinics – Betaalbaar Mooier verwerkt gegevens van partijen met wie wij een zakelijke relatie aan (willen) gaan, hebben gehad of aan zijn gegaan. Het gaat hierbij in ieder geval om:

Onze (potentiële) klanten en hun belanghebbenden indien van toepassing, inclusief persoonsgegevens van medewerkers in dienst of werkzaam voor betreffende klanten voor zover binnen de uitvoering van onze overeenkomst noodzakelijk;

Al onze medewerkers en andere natuurlijke personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben

Onze website bezoekers bmclinics.nl of www.betaalbaarmooier.nl

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens

BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze zelf aan ons verstrekt via o.a. contactformulier, email, telefoon, whatsapp, sms, intakeformulier, inschrijving nieuwsbrief, website, social media. Ook kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de beroepsuitoefening of dienstverlening.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wanneer u onze website(s) bezoekt, gebruiken we cookies om de website(s) te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ABC Clinic gebruikt functionele, analytische en marketing cookies in haar website www.abc-clinic.nl.

Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Marketing cookies: dit zijn cookies voor marketingdoeleinden en voor het gericht adverteren op websites van derden.

Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In onze cookieverklaring kunt u lezen welke cookies er geplaatst worden bij het gebruik van onze website.

Welke (bijzondere) persoonsgegevens verwerken we

BM Clinics – Betaalbaar Mooier verwerkt de volgende (bijzondere) persoonsgegevens :

Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer

NAW gegevens (Naam, adres, postcode, woonplaats)

Geboortedatum 

Burgerservicenummer

Geslacht

Huisarts

Foto’s alléén voor het medisch dossier voor de uitvoering en nazorg van uw behandeling

Medische (voor)geschiedenis van belang voor het uitvoeren van een behandeling

Verrichte behandelingen

Waarom en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens.

BM Clinics – Betaalbaar Mooier verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

Het verlenen van goede zorg aan u en het eventueel uitvoeren van een behandeling, in uw opdracht volgens de geneeskundige behandelovereenkomst.

De grondslag voor de verwerking is in dit geval de gesloten geneeskundige behandelovereenkomst, aangevuld met in sommige gevallen een wettelijke grondslag die ons verplicht bepaalde gegevens te verzamelen.

Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld identificatie in het kader van de richtlijnen van de Inspectie van Volksgezondheid (IGJ) of bijvoorbeeld de officier van Justitie. De grondslag hiervoor is het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Het beheer van het elektronisch patiëntendossier.

De grondslag voor de verwerking is in dit geval de gesloten geneeskundige behandelovereenkomst, aangevuld met in sommige gevallen een wettelijke grondslag die ons verplicht bepaalde gegevens te verzamelen.

Voor marketing en communicatiedoeleinden, o.a. het verzenden van updates en nieuwsbrieven en analyses van uw gedrag op onze websites.

De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze zorg, diensten en websites te verbeteren en om onze bezoekers beter te begrijpen.

Facturering en zo nodig het innen van gelden, al dan niet middels incassomaatregelen.

De grondslag voor deze verwerking ligt in eerste instantie in de uitvoering van de overeenkomst.

Gebruik gegevens met een ander doel

Het gebruiken van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan waarmee wij ze verzameld hebben is alleen toegestaan in het geval beide doelen een onderling nauwe samenhang vertonen. Of wanneer u daar apart schriftelijke toestemming voor geeft

Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens

Medewerkers

Alle medewerkers BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. zijn gebonden aan het beroepsgeheim of een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor tijdelijke medewerkers, door BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V.  ingehuurde zelfstandigen en uitzendkrachten.
Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Alle medewerkers van BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. zijn op de hoogte van de protocollen die worden gehanteerd bij de verwerking en bewaring van jouw persoonsgegevens en gaan hier met de grootste zorgvuldigheid mee om.

Derde partijen

BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V.  kan samenwerken met andere zorginstellingen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er altijd goede en veilige zorg geleverd wordt. Indien het noodzakelijk is voor uw behandeling, geven we (informatie uit) uw medisch dossier aan (medewerkers van) deze zorginstellingen.

BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V.  kan de verzamelde informatie van haar cliënten aanvullen met gegevens die zij van derden verkrijgt om zodoende een beter en vollediger beeld te krijgen van het medisch dossier. Voor het opvragen van medische gegevens bij andere zorgverleners, wordt altijd uw schriftelijke toestemming gevraagd.

BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen. Denk hierbij aan onze leveranciers van IT-systemen of de partij die de nieuwsbrieven verzorgt. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd.

BM Clinics – Betaalbaar Mooier kan voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen gegevens delen met bv IGJ of Officier van Justitie of andere autoriteiten. BM Clinics – Betaalbaar Mooier  geeft alleen medewerking aan een autoriteit na een controle of de vordering wel aan de eisen van de Wet voldoet. Daarnaast zal de arts altijd zelf beslissen of hij/zij zich beroept op het medisch beroepsgeheim of niet. Alleen in gevallen waarin de arts zich ten onrechte op dit beroepsgeheim beroept, kan een rechter de beslissing van de arts overrulen.

 

Wat doen wij aan de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Beveiligingsmaatregelen
BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V  heeft medewerkers in dienst / werkt samen met bedrijven

gespecialiseerd op het gebied van gegevensbescherming. Zij zien toe op de bescherming van persoonsgegevens conform privacy wetgeving, de interne Gedragscode en dit Privacy Statement. Alle medewerkers van BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V worden getraind. BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V  doet er alles aan om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Hiertoe treft BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast waakt BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V tegen verlies, verminking en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Wettelijke verplichting melden van datalek.

Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens. Vindt (1 van deze) situatie plaats van meldt BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. dit lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval dit datalek waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren.

Voor de omgang met datalekken heeft BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. een procedure opgesteld waarin omschreven is welke stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.

(Lijkt) Beveiliging niet optimaal? Meld het ons
Een belangrijke rol bij het ontwikkelen van onze zorg- en dienstverlening is de Privacy en veiligheid. Cliënten, maar ook anderen, zoals ‘ethical hackers’, kunnen ons daarbij helpen. Als u denkt dat u een zwakke plek in onze beveiliging heeft gevonden, willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we u deze informatie met ons te delen en de volgende richtlijnen te volgen:

Meld beveiligingsproblemen (of het vermoeden daarvan) aan de Functionaris Gegevensverwerking M. Vonken.

Geef alle beschikbare informatie zodat we zo goed mogelijk onderzoek kunnen doen. Denk hierbij aan een uitgebreide omschrijving inclusief IP-adressen, logs, screenshots, hoe te reproduceren etc.

Deel het beveiligingsprobleem niet met anderen.

Maak geen actief misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat we uw bericht hebben ontvangen nemen we contact met u op. We proberen de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen. We zullen geen aangifte doen van meldingen die volgens deze spelregels worden gedaan.

Het melden van beveiligingsproblemen kan ook anoniem (via een anoniem e-mailadres van bijvoorbeeld Gmail of Hotmail). Omdat het om gevoelige informatie gaat, heeft het de voorkeur, indien u via email meldt, de e-mail te versleutelen.

Voldoen aan privacywetgeving

BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. is een organisatie die valt onder de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij werken er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze verordening en andere wetgeving aan ons stelt. Zo hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld en houden wij in een zogeheten ‘Verwerkingenregister’ bij welke soorten gegevens wij op welke manier verwerken

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Uitgangspunt voor de bewaring van gegevens is dat wij deze niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarmee de gegevens verzameld zijn. Stopt u bijvoorbeeld de samenwerking met BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V dan zullen wij uw gegevens na afronding van de overeenkomst verwijderen. In een aantal gevallen zitten wij vast aan wettelijke bewaartermijnen die ons verplichten

gegevens gedurende een aantal jaar te bewaren. Deze bewaartermijn is in veel gevallen gesteld op 7 jaar, in het geval van het bewaren van persoonsgegevens is de termijn gesteld op 20 jaar.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben om het doel waarmee zij verzameld zijn te bereiken kunnen wij gegevens nog bewaren voor archiveringsdoeleinden. Wanneer mogelijk zal dit geanonimiseerd gebeuren en zullen de betrokken persoonsgegevens vervolgens verwijderd worden.

Uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen

U heeft het wettelijk recht, op elk gewenst moment te vragen om inzage van uw gegevens, deze laten te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen u dit in principe nooit weigeren tenzij het verwijderen van uw gegevens nadelig zal zijn voor uw gezondheid. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor verwerking van uw gegevens door BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. in te trekken of bezwaar tegen te maken. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u, of naar een door u aangegeven organisatie, over te dragen.

U kunt een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, een intrekking van uw toestemming, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen bij de Functionaris Gegevensverwerking (moniquevonken@betaalbaarmooier.nl) of BM Clinics, Woenselsestraat 356, 5623 EG Eindhoven.

Indien u uw verzoek niet persoonlijk maar schriftelijk doet, dan vragen we u een kopie ID toe te voegen zodat wij zeker zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak de strook met nummers onderaan het paspoort zwart, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer zwart

Wij reageren zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. mag een verzoek tot inzage in uw dossier (gedeeltelijk) weigeren wanneer inzage schadelijk is of kan zijn voor de privacy van een ander. Na overlijden blijft bv het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben op inzage in uw dossier. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van zwaarwegende belangen. Indien u wenst dat een vertegenwoordiger na overlijden inzage krijgt dan moet u hiervoor bij leven een machtiging verstrekken.

Waar kan ik de laatste versie van dit Privacy Statement vinden?
BM Clinics – Betaalbaar Mooier B.V. is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Dit komt soms voor, doordat er nieuwe technische ontwikkelingen, veranderde wet- en regelgeving of aanpassing van interne processen plaats vindt. Het is dit kader aan te raden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis heeft van enige wijzigingen.

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u ons bereiken op de telefoonnummers zoals vermeld op onze website. U kunt dan vragen naar de functionaris gegevensverwerking mevrouw M. Vonken

Daarnaast kunt u ons per e-mail bereiken op info@bmclinics.nl

Online boeken
×